Netflow-IT Logo

Algemene Verkoopsvoorwaarden Netflow Software BVBA,
hieronder benoemd als “NF”

CLAUSULES INZAKE BETALING

1. Op alle door, namens en/of aan NF, gedane aanbiedingen, met NF gesloten overeenkomsten evenals de uitvoering daarvan en op alle andere verbintenissen met NF, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Elke verkoop wordt door de verkopers aan de koper schriftelijk bevestigd en is uitsluitend onderworpen aan de algemene verkoopsvoorwaarden hierna vermeld, welke de koper heeft aanvaard. De toepasselijkheid van door de wederpartij van NF, hierna te noemen koper, gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk door NF schriftelijk zijn aanvaard en dan uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard.

2. Leveringstijden worden steeds bij wijze van indicatie aangegeven en tenzij een annuleringsclausule ten tijde van de verkoop schriftelijk wordt vastgelegd in contract, gekoppeld aan een welbepaalde leveringstijd, doet vertraging geen afbreuk aan de geldigheid van het contract. Levertijden zijn voor NF niet bindend. Laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of weigering de goederen in ontvangst te nemen. Indien noodzakelijk kan het contract geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd, evenwel alleen bij schriftelijke instemming door de verkoper en niet voordat een redelijke termijn voor naleving in acht werd genomen.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in het contract of via verzekering is overeengekomen, reizen de goederen steeds voor rekening en risico van de kopers. Indien verzendingen geheel of gedeeltelijk door de verkopers worden gefrankeerd ontslaat dit de kopers niet van de risico’s verbonden aan de verzendingen. Ingeval de goederen door de verkopers worden verzekerd, dekt dergelijke verzekering enkel de waarde van de goederen naar de regels en de bepalingen verbonden aan de verzekeringspolis als afgesloten door de verkopers. Koper is verplicht de bestelde en ter levering aangeboden zaken in ontvangst te nemen. Goederen, aangewezen voor afhaling door kopers aan de verkopers verblijven vanaf het moment van aanwijzing voor rekening en risico van de kopers in elk magazijn aangewezen door de verkopers, terwijl vanaf het moment van aanwijzing de gebeurlijke bewakingsplicht overgaat op de kopers. Indien de kopers de goederen zelf afhalen en/of vervoermiddelen ter lading beschikking stellen, zijn de kopers eraan gehouden zelf controle uit te oefenen op de deugdelijkheid van de vervoermiddelen. Indien de aflevering wordt vertraagd door overmacht, waaronder in ieder geval worden begrepen im- en export belemmeringen, transportmoeilijkheden, wanprestaties door toeleveranciers van NF is NF gerechtigd de leveringstermijn te verlengen met de duur van de overmacht opleverende omstandigheid, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

4. Indien geen vervaldag in het contract wordt genoemd dienen de goederen contant betaald te worden. Ingeval tussentijds geen rekeninguittreksel wordt verzonden, ontslaat dit de kopers niet van de condities aangegaan in het contract en dient contant te worden betaald. Alle kosten voortvloeiend uit innen van openstaande vorderingen zijn voor rekening van de kopers.

5. Vanaf de vervaldag is een conventionele moratoire intrest verschuldigd die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in artikel 5 Wet Betalingsachterstand (Wet van 2 augustus 2002, gewijzigd bij wet van 22 november 2013). Ingeval de koper een consument is wordt de moratoire intrest berekend aan de wettelijke intrestvoet vermeerderd met 5%.

6. Wanneer de factuur op de vervaldag niet werd betaald, is er bovendien een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 150,00 EUR onverminderd het recht om de werkelijke schade te bewijzen indien deze meer zou bedragen.

7. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar

8. Behoudens uitdrukkelijk geschreven overeenkomst worden geen wissels aanvaard. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarde.

9. Behoudens wanneer de koper een consument is, is deze niet gerechtigd tot schuldvergelijking.

10. Wanneer de kopers nalaten hun verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van de verkopers op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkopers zal hiervoor volstaan.

11. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

12. De door NF vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Alle prijzen, zelfs indien als "nettoprijzen" omschreven, zijn altijd onder voorbehoud van tussentijdse schommelingen van vrachtkosten en andere kosten die kunnen fluctueren buiten de controle van de verkopers. In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijs bepalende factoren, zoals inkoopprijzen, valutakoersen, belastingen, rechten, lasten, vrachten e.d. is NF gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

13. In geval van een bewezen fout van de verkoper zal deze enkel aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de gebeurlijke rechtstreekse en directe schade die een bewezen gevolg zouden zijn van de fout. De verkopers kunnen niet gehouden zijn tot vergoeding voor schade aan derden, winstverlies, gevolgschade, claims van derden e.d. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens in geval van opzet of grove schuld van NF en behoudens tot het geen waartoe NF op grond van garantie gehouden mocht zijn, is NF niet gehouden tot vergoeding van schade, van welke aard en oorzaak ook, ook niet indien de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van ondergeschikte van NF en door NF bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of hulpzaken, door gebreken aan geleverde producten of diensten of door niet, tijdig of niet juist functioneren van door NF te leveren of geleverde apparatuur, programmatuur, documentatie en/of diensten.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

14. NF behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot volledige betaling van de prijs. Alle door NF aan koper te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van NF totdat koper de aan al zijn verplichtingen jegens NF in nakoming van zijn verbintenissen heeft voldaan. Bij niet-nakoming van de verplichtingen van koper is NF gerechtigd zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst in rechte vereist is, de zaken die op grond van eigendomsvoorbehoud eigendom van NF zijn, terug te nemen. Koper is dan gehouden NF de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden en de zaken als eigendom van NF te identificeren. Koper is gerechtigd om de zaken in het kader van diens normale bedrijfsuitvoering te verkopen of te gebruiken, maar niet gerechtigd om de zaken op welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheidsrecht, of anderszins het verhaal van NF te onttrekken. Het risico gaat evenwel reeds over vanaf de levering. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen zelf verwerkt of herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of geleverde werken berusten uitsluitend bij NF. Dit geldt ook indien een werk of aanpassing/uitbreiding daarop als maatwerk op specificatie van de koper is vervaardigd. Uitsluitend indien expliciet apart overeengekomen kunnen rechten worden overgedragen aan de koper. Uitgezonderd van deze overdracht zijn de auteursrechten op standaardcomponenten verwerkt in de software.

KLACHTEN

15. Klachten inzake zichtbare gebreken moeten worden ingeroepen schriftelijk binnen de 8 dagen na levering. Dit dient te gebeuren bij wijze van een aangetekend schrijven waarin de gebreken, de aard en de omvang op limitatieve wijze worden aangegeven. Indien klacht gegrond bevonden wordt door NF , zal deze een werkbare oplossing aanreiken. Hiervoor geldt wel als voorwaarde dat de aangebrachte garantie zegels niet zijn verbroken en/of beschadigd.

GARANTIEVOORWAARDEN

16. De fabrieksgarantie is geldig in België gedurende 12 maanden vanaf de factuurdatum voor losse onderdelen en volledige systemen, behoudens wettelijke uitzonderingen. Garantie op apparatuur is slechts beschikbaar voor zover de fabrikant deze biedt. Het voorgaande geldt niet voor verbruiksgoederen zoals inkt, toners ed.

17. De fabrieksgarantie omvat de vervanging of herstelling van onderdelen ingevolge materiaal- of fabricagefouten met uitzondering van normale onderhoudstussenkomsten.

18. Er wordt geen fabrieksgarantie gegeven in geval van software die niet beantwoordt aan de verwachtingen van de koper.

19. De werkuren die door NF worden besteed aan het voldoen aan de garantie hardware (vervanging of herstelling) zullen door NF worden aangerekend volgens het geldende uurtarief.

20. Door het herstellen of het vervangen van een defect onderdeel wordt de oorspronkelijke termijn van de waarborg niet verlengd, behoudens wettelijke uitzonderingen.

21. Het transport van de apparaten geschiedt op risico van de koper. De transportkosten zijn ten laste van de koper.

22. De waarborg geldt niet in de volgende gevallen: schade door overmacht; wijziging, demontage of herstelling van het apparaat uitgevoerd door een door de verkoper niet-gemachtigde derde; gebruik van verbruiksproducten die door de fabrikant niet werden goedgekeurd; overbelasting van het net; verlies van gegevens die opgeslagen zijn op harddisk, floppy’s, tapes, banden of andere media dragende producten; indien gebreken ontstaan door normale slijtage op onderdelen; indien koper gedurende de tijd dat de geleverde zaken nog eigendom zijn van NF, op de zaken gebruik maakt van illegale software, is de koper aansprakelijk voor alle daardoor door zichzelf en door NF eventueel te lijden schade; indien gebreken zijn ontstaan door gebruik van illegale software, is NF tevens niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door gebruikmaking van illegale software; inbouw van producten welke niet door NF geleverd zijn.

23. Een uitbreiding van de fabrieksgarantie dmv een support- of onderhoudscontract van een fabrikant gaat in op de factuurdatum bij NF.

24. NF is niet verantwoordelijk voor het verliezen of beschadigen van software welke op computers is geïnstalleerd.

NIETIGHEID

25. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de algemene voorwaarden zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules. Indien een clausule uit deze voorwaarden ongeldig wordt verklaard, tast dit niet de geldigheid van de gehele voorwaarden aan. Partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een nieuwe, geldige clausule die zo dicht mogelijk de ongeldige clausule benadert binnen de strekking van de voorwaarden. Als er geen overeenstemming wordt bereikt gelden de bepalingen van het gemene recht.

BEVOEGDHEIDSBEDING

26. Elk geschil aangaande de gesloten overeenkomst zal beheerst worden door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd kennis te nemen van deze geschillen. Geschillen over handelszaken met een waarde onder de 1860,00 EUR vallen onder de bevoegdheid van het Vredegerecht Vijfde Kanton te Antwerpen. In geval de koper een consument is, zal de bevoegdheid van de rechtbank bepaald worden door artikel 624, 1°, 2° en 4° Ger. W, namelijk voor de rechter van de woonplaats van de verweerder, voor de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt, zijn ontstaan of waar zij worden of moeten worden uitgevoerd of voor de rechter van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder heeft gesproken tot de verweerder in persoon.

PRIVACY

27. Wij hechten veel belang aan privacy. Daarom wensen wij de koper op de meest grondige wijze in te lichten over ons beleid rond persoonlijke gegevens. De koper kan er in ieder geval van op aan dat NF steeds de grootste zorg hecht aan de verwerking van persoonsgegevens. NF garandeert dat de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens steeds zal gebeuren in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, zijnde enerzijds de Wet van 12 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de Privacywet) en anderzijds de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

28. Voor zover NF persoonsgegevens verwerkt waarvoor koper verantwoordelijke is, garandeert koper dat de verwerking plaatsvindt in overeenstemming met de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en (vanaf 25 mei 2018) de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

29. NF heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden. Wij beschouwen de opgave van onjuiste of valse persoonsgegevens als een inbreuk op deze voorwaarden.

30. Voor meer informatie betreffende de garanties inzake de bescherming van jouw persoonsgegevens verwijzen we jou graag naar onze Privacyverklaring. Indien de koper persoonsgegevens verwerkt waar NF verantwoordelijk of verwerker voor is, zal de koper met NF een door NF voorgestelde vewerkersovereenkomst sluiten, zonder daarvoor een aanvullende vergoeding voor te ontvangen.

CONDITIONS DE VENTE ET DE GARANTIE

Tous les clients sont pries de demander information des conditions de vente et de garantie quand ils ne les comprennent pas comme elles sont imprimées codessus en Neerlandais

SALES CONDITIONS AND WARRANTY

All customers are asked to request information about the sales conditions and warranty if they do not understand them as printed above in Dutch.

Download algemene voorwaarden (.PDF)